ࡱ> '` R?bjbj8Zrr%8498"  |||D7F7F7F7F7F7F7$:h<Zj7]|tx||j7 h7*$$$| D7$|D7$$2|3 `?!C@"2077H983<#<$33< 4$||$|||||j7j7p$d|||98||||  mg]^?b0WN~~ gRT T:ye,g f N0,gT T:N:ye,g ~{~KNMR ?bK\lSe^S_N~,gT TQ[0 N0,gT T-NvVSe_{/f?bK\@b gCgN @by?bK\/fc]S_ 0?bK\@b gCg 0v?bK\ Te&{Tmg]^NKb?b N^NfagNv?bN0 N0,gT T-NvE\eNNYXbNtNRv?b0WN-NNlQS^:N~ybQwQ gv^Dk S_[E`Q*gSubS_NN\O~[e ^(Wag>kMRzzkQ bSL~{DN0 N0,gT Te,g-NmS0Rv b kXQyNKbQy:NOHQ0 kQ0,gT T9hnc 0-NNSNlqQTVT Tl 00 0-NNSNlqQTVW^?b0WN{tl 0T 0?b0WN~~{tRl 0 1umg]^?b0WN-NNLNOSO6R #ʑ0 mg]^?b0WN~~ gRT T ,gT TS_NN VSe(N N{y2ue) 0,gN00l[NhN0Y T 0N00bgq00%NgbgqlQS0 0W@W ?ex T|5u݋ YXbNtN 0W@W ?ex T|5u݋ pNeN N{yYNe 0,gN00l[NhN0Y T 0N00bgq00%NgbgqlQS00vQN0 0W@W ?ex T|5u݋ YXbNtN 0W@W ?ex T|5u݋ E\eN N{yNe mg]b1rb[?b0WN~~ gPlQS 0%NgbgqlQS0330100000000378 ~%0W@Wmg]VneS^:W19Sst-N_22|i 0l[NhN0Y TR0u ?ex310014 T|5u݋ 0?b0WN~~N0Y Tq=N/ 0N00gbNS00vQN0mg?b~W[S20100649/ T|5u݋ 9hnc 0-NNSNlqQTVT Tl 00 0-NNSNlqQTVW^?b0WN{tl 00 0?b0WN~~{tRl 0SvQN gsQl_0lĉKNĉ[ 0248z~V Z ` b f  & > l n p żl+h>5CJKHOJPJQJ\^JaJo(1h>h>5CJKHOJPJQJ\^JaJo(hIYh>CJaJo(h>CJaJo(hh>CJaJo(h~gCJaJo(h(oJh>5CJaJo(hgh>5CJaJo(h)5CJaJo(h>5CJaJo(jhclU#24zV b l n p J P d1$@&WD`gdh d1$@&gdhdXD2YD2gdkM$dXD2YD2a$gd*S 0WD`0gdf$a$gd>`??p 0 H J f зnWnB0#hhw"KHOJQJ^JaJo()hhhw"5KHOJQJ\^JaJo(,hhhf5>*KHOJQJ\^JaJo(,hhhw"5>*KHOJQJ\^JaJo(&hhhw"5KHOJQJ^JaJo(hfKHOJQJ^JaJo(hVKHOJQJ^JaJo(1huh[{5CJKHOJPJQJ\^JaJo(1huh25CJKHOJPJQJ\^JaJo(+hkM5CJKHOJPJQJ\^JaJo( f B P T V $(*4@DXfrv t"<FHôՠՠË)hhw"5>*KHOJQJ\^JaJ&hh5>*KHOJQJ\^JaJo(h KHOJQJ^JaJo(#hhw"KHOJQJ^JaJo(&hf5>*KHOJQJ\^JaJo(,hhw"5>*KHOJQJ\^JaJo(.P HVj0,\R d1$@&gd<d1$WD`<gdU d1$gdhd1$@&WD`gdh d1$@&gdhH^z$V>jt.Z0:Xhr~կ)hhw"5>*KHOJQJ\^JaJ,hhw"5>*KHOJQJ\^JaJo(#hhw"KHOJQJ^JaJo(&hh5>*KHOJQJ\^JaJo(,hhhw"5>*KHOJQJ\^JaJo(&hhhw"5KHOJQJ^JaJo(, *,06ĬnW@1nhKHOJQJ^JaJo(,h=hw"5>*KHOJQJ\^JaJo(,h=h=>*B*KHOJQJ^JaJph#hhw"KHOJQJ^JaJo(,hUhw"5>*KHOJQJ\^JaJo()h;>*B*KHOJQJ^JaJo(ph/hiYhiY>*B*KHOJQJ^JaJo(ph&hphp>*KHOJQJ^JaJo(&hUh5KHOJQJ^JaJo(&hUhw"5KHOJQJ^JaJo( 6Z\pt$<Rh~lW@l,l&hh5>*KHOJQJ\^JaJo(,hh2!+5>*KHOJQJ\^JaJo()hh2!+>*KHOJQJ\^JaJo(#hhw"KHOJQJ^JaJo(&h5>*KHOJQJ\^JaJo(,hh5>*KHOJQJ\^JaJo(/h-])hp>*B*KHOJQJ^JaJo(ph#hhKHOJQJ^JaJo(,hhw"5>*KHOJQJ\^JaJo()h-])h-])>*KHOJQJ\^JaJo(hvxdM94 hUo(&hh5>*KHOJQJ\^JaJo(,hh2!+5>*KHOJQJ\^JaJo(&h2!+5>*KHOJQJ\^JaJo(#h2!+>*KHOJQJ\^JaJo(&h)"%h2!+>*KHOJQJ\^JaJ&hh2!+>*KHOJQJ^JaJo(h;KHOJQJ^JaJo(#hhw"KHOJQJ^JaJo(,hhw"5>*KHOJQJ\^JaJo()h2!+>*B*KHOJQJ^JaJo(ph00v2333444P5f56b78 dhVD^gd}:dhgd^1 dhWD`gd^1 dhgdU dhWD`gd7] dhWD`gdU dhWD`gdUdh1$@&WD`gdU0 0\0^0x0z00000000001&1216181@1R1X1vhXhhz:h[{5>*B*o(phhz:h[{5B*o(phhh[{B*o(phhh*S>*B*o(phhhZ>*B*o(phhhtT>*B*o(phhh[{>*B*o(phhhIrB*o(phhIrh5o(hIrhIr5o( h*So( h[{o( h2o(U hIro( h,To(h,Th,To(2u0YNSe(W?a0s^I{0ڋ[O(uvW@x N ~NeE\ gROb~{N 0mg]^?bK\lT T 00sSe1\T T@bmSvNCgǏ7bI{N[ qQ TYXbNeRt v^bY NOS ,{Nag E\?bNvW,g`Q E\?bK\N N{y?bK\ PW=Nmg]^ ^Q{by s^es|?bK\@b gCg YpSN l;`NNl^('YQ) N pO b N N pO b CQte( CQ)02ueO@blv?bK\NCgfpf[te eCg^\~~ YNe[2ue@blv?bK\ZPNEQRN ?aa-pN?bK\0 D^\MWYeSY vQN ,{Nag ~~ gR6e9SN>ke_ 102ueN~{?bK\lT T eQ/eN~~ gR9Nl^ pO b N N pO b CQte0 20YNeN~{?bK\lT T eQ/eN~~ gR9Nl^ pO b N N pO b CQte0 30N>ke_ 0 ,{ Nag ~~ gRQ[ 10Ne^(W~{,gT Te\Cg^\ly@bvDe0z9I{ gsQDeTMTBlfNbJTw2u0YNSe 2u0YNSe(W6e0RfNbJTww *N]\OeQ[b gHeDecN YNe(W,gT T~{T *N]\OeQLRt ccKb~ Ne^(W6e0RL8hQDeTN*N]\OeQw2uYNSe 2uYNSe(WN*N]\OeQc?bK\lyv@b gDeNeNw0R?bK\{v蕞Rt?bK\ly{vvKb~0 20Ne^(W&{T 0mg]^?bK\lT T 0~[vN>kagNe N*N]\OeQw2ue:d&^ gHeNNI{ gsQDe c 0Nf?b>kvcw/eNOS 0~[Rt?b>klyKb~0 30Nfz9"1u2uYNSeTbb 1u2uebb 1uYNebb vQNe_ NeN6eNNNfz9v 2u0YNSe(W,gT T~{KNew *N]\OeQ\Nfz9NNNe Ne c 0Nf?b>kvcw/eNOS 0~[Rtz94~Kb~ ^4z9NzRI{QwQvhync:NQ Y\e0 40Ne^(W?bK\Cg^\Ǐ7b[kTNAS*N]\OeQwYNe:d&^ gHeNNI{ gsQDeS 0?bK\@b gCg 00 0QY 00 0V gW0WO(uCg 0 2u0YNSeYXbNeNNNfz9v TeRtz9~{Kb~0 ,{Vag ݏ~#N 10Ne(W~[ePQ*g[bNfKb~ Rk>gNeT2u0YNSeTPT@bNv~~ gR9 v1j0 202u0YNSe(W~[ePQ*g/eN~~ gR9v Rk>gNeTNeTPT@bNv~~ gR9v1j0 30V2uYNUSebSeSV [,gT T0 0mg]^?bK\lT T 0 Ne\L ݏ~e^/eNNe[bdk!kNf^6ev2uYNSeT~~ gR9v;`\O:N gR90 ,{Nag N㉳Q ,gT Te\LǏ z-N SuNv ^OSFU㉳Q OSFU Nbv 2u0YN0N Ne TaǑ(uN N ,{2ye_㉳Q0 101umg]NYXTON 20TNe@b(W0WNllbwɋ0 ,{mQag ,gT T Ne~{W[bvzKNewuHe N 0mg]^?bK\lT T 0wQ g TI{HeR0,gT TN@b~{v 0mg]^?bK\lT T 0SuQze N 0mg]^?bK\lT T 0:NQ 0mg]^?bK\lT T 0l g~[v N,gT T:NQ0,gT TN_ N 2u0YN0NeTgbNN Te@bgbT TGWwQ TI{HeR0 vQ[~[NyYGNCg-N_0Qz-N_0W{@\I{vsQ蕟SV[elStNNzbRv RtvsQKb~v]\Oev^z^0 2ue~{z YNe~{z YXbNtN~{z YXbNtN~{z NSx NSx Ne~{z ?b0WN~~N~{z / gbNSmg?b~W[S20100649/ ~{0Wpmg]b1rb[?b0WN~~ gPlQS ~{eg t^ g e   PAGE PAGE 5 X1r11111111111111111122 222n2t2v2222233 3˽毡憁|woj`Y`Yo h7]>*o(h7]h7]>*o( h7]o(h7]h7]o( h[{o( h*So( ho(hh\B*o(phhh*S>*B*o(phhhZ>*B*o(phhhtT>*B*o(phhh[{>*B*o(phhh1+WB*o(phhh1+W>*B*o(phhh[{B*o(phhhB*o(ph! 33b3d333333333333333333333̾sfYTDhz:h[{5>*B*o(ph h-uo(hz:h=B*o(phhz:hB*o(phhz:hZ>*B*o(phhz:h=>*B*o(ph h[{o(hIrh[{5OJQJ\o(h,5\o(hIrh[{5\o(hIr5\o(hIrhIr5OJQJo(h7]h7]o(h7]>*CJOJQJo(hah7]>*CJOJQJo(hah7]CJOJQJo(3344 4 444444$4&4,444N4R4V4Z4\4^4f4t4z4|44444444444444L5N5P5V5̾zlhIrhIr5OJQJo(h,h,o(h,h,>*o( h,o( h-uo(hz:h=B*o(phhz:hB*o(phhz:hZ>*B*o(phhz:h=>*B*o(ph h[{o(hz:h=5>*B*o(phhz:h[{5>*B*o(phhz:h[{5B*o(ph)V5X5d5f5555556666$6B6F6N6R6T6V6x6z6666666667μμqqe\S\S\S\h@49OJQJo(hOJQJo(h|xSh|xSOJQJo(h5h^1>*OJQJo(h5OJQJo( hz:h^1B*OJQJo(ph hz:h)B*OJQJo(ph#hz:h)>*B*OJQJo(ph#hz:h^1>*B*OJQJo(phh^1h^1OJQJo(!HhM{ghU;5OJQJo(hdU5OJQJo(hIrOJQJo(7 7707N7V7Z7^7`7f7p7r77777777777888 8µseXKhz:h^1B*o(phhz:h)B*o(phhz:h)>*B*o(phhz:h}:>*B*o(ph"h}:B*OJQJ^JaJo(ph"hZ&h >*OJQJ^JaJo(hZ&h OJQJ^JaJo(h OJQJ^JaJo(hZ&h}:OJQJo(h}:OJQJo(hwOJQJo(h^bOJQJo(h@49OJQJo( hZ&o(hTh^1o( 888"8*8B8V8X8f8h8888888888888D9F9H9J9L9N9P9X9\9ʾwpwkaWR h>)Io(h>)Ih>)I5o(h>)IhU;5o( hU;o( h>)I5o(hU;hU;5o( h[{o( h'=o( hG*o(h^1hG*o(hd?>*OJQJo(hG*OJQJo(h|xSOJQJo(hwOJQJo(heh}:OJQJo(heh a/o( heo(hehzo( hzo( h a/o( he@o( h}:o(hz:h}:B*o(ph8F9Z999:::;*;H;h;<wwi dhWD`gdU dhVD^gd dh`gdU dhVD^gdz dhVD^gd" dhVD^gd$ dhVDWD^`gdU dhVD^gdU \9j9z9999999999::::: :::::::::: ;;;;;;;ƺsnininidi]UhNiehNieo( h^1>*o( h=\o( hNieo( h[{o(h;5CJOJQJaJo(h!{5CJOJQJaJo("h!{h!{5CJOJQJaJo(hzh`l"aJo( hzaJo( hzaJh"h>*\OJQJo(h>*\OJQJo(h8{OJQJo(h>)IOJQJo(h5h^1>*o( hSYo( h>)Io( h$o( h8{o(!;&;*;,;.;0;6;D;F;H;J;L;N;X;f;h;n;D<R<T<<<<<<<==== ===V=Z=f=h=j=l=p=~==뼯몠xsnnnsin h o( hTago( hUo( h>*o( hO>*o( h;>*o( h4>* h4>*o( h;\o(hh;\o( ho(hz:h;B*o(phhz:h;>*B*o(phh;h;5o(hNiehNieo( h 6o( hG>o( h;mo( h;o( h o( h[{o( hNieo()<===j==,>.>@>>>>?`?d?}{ dh3$gdU dh3$gdU dhgdU dh^gdUL & FdhEƀs& ,{aggdU==========(>*>.>0><>>>@>B>H>X>>>>>>>>>>>>>?????(?,?0?׼yrkr h[{>*o( h! >*o( h;>*o( htD>*o( hfo(h)hf>*o(#h2!+>*KHOJQJ\^JaJo(&h)"%h2!+>*KHOJQJ\^JaJ&hh2!+>*KHOJQJ^JaJo( h[H>*o( h^bo( h;o(h)h[{>*o( hTago( h o( hUo( h[{o('0?4?8?:??F?J?L?N?V?X?Z?\?`?b?f?h?l?n?r?t?x?z??????????????лh 60JmHnHuh2!+ h2!+0Jjh2!+0JUhpG)jhpG)U h! >*o( h[{o( h[{>*o( hU>*o($d?f?j?l?p?r?v?x????????? dh3$gdU &`#$gdx{y6182P:pJ%. A!"#n$n%S Dd :/300 # Ab.ul `|-aDk n.ul `|-aPNG IHDR&hiysRGBIDATx^|q%BE[\Cq-E, q$HQ7 l̙<ԲY`"4"@ D Hr=T"GXrZ8 D `4RHre"@ ٓI칯*"@ D K ɕ&C DdO$Ҫ D,E$W D"= ʞJ"D"@\Yj;h2D"@@$@+{+"@RHre"@ ٓI칯*"@ D K ɕ&C DdO$ߪ XZ6%hYDD 3 a D@"1 dq\ 6ZA *p%l9(U̬ . DF$WVۑ1it9ܾ Br ^SH$HƱ. uAQW Gz\N5X؀mBdB:P (JxhDc @v)Q k^"8w7 }Kb.94E@,Yh-~Qp pr!2ٷ<}}P{9@Zp*")aajU[){ՓC%Dd#$ff٥+g RS]"Lq37 ìЦ-Hm'+kZ-G`(0ɉ*+x:<3htQ`{`L0l(ȤYM"@1\xs 'c%0텎@PT,ÂBdy8~|}z Wg^Ē]wA0{*T+B TfWj8gm06иܺځs,Ÿ'Ԉ D Hr%]0~xlY8@ P0T- 5P* >м6•xC#٩P?3.M0<} =¡^-Šv͟] G D yvi~N̗9{?| @j NA kP ̜y\5سƏ^V20xXz AޠŪٽ߷ A߮)n D"jIR=u|z=/fH#t>ݼB)XއD wҍp>XT+˴Fh6|- T( =Aj$ށ 8)R`$Ԩ !);BW"@H+dJ+i:N!u- `QҰNyax^}0 &]]yGP gH%ԯݺ0M D RvOtC0sgV7cֲ2>O^0‘9 GoL$*ZԀkYZPI;7ABh*D"3ʆ%ΑaxP4#0ThTб tO3C?B ΰFvch RB- څFs޼ 'O'!*օ`bos R14 /'ԩ r; Wy_~6ue.x5w8Mޱګ@.c/'p8x*!Յz?<|_}X /r$2ɢ!0JiӦiY_7'b>>LLj xJ3pp{;p0KBBrMۙFixŵa@/%Pf /<@6(^debjmh V/v }T )cZ ?IL rj>'j>qa W)ZA̬@ G˘%QAz@f,Dz!DA-/DY1Lk Qx :o~\~Gc (PpJ1tб $@4CX{#n},YHž݀u(.@sCЫMW 4Wj2oi}/Ђ 16OjLU"@r:39cVo›7`P)Afje (m?Cdd~9@8pK1bxXJ22Y+[+=a(h 0o1<æa}-Y$zѭ,Lfj .f G"l¯?pdt=zu8SHREXHY؂̬ze"CqRRM̢zVE7E(o)0 G@GvgXi yFTLlWhpbU`.aQ~B1f-1;(4وXaPȒ@sC;PgٸI p!.p6l(hVMpP Irv`=~V?=!@J88-L o#5[?(gf fX*Z˾ϱF# Sg;KH="`Hr&~p6(rA'D ػ}gMa|c|j bG1`nQQWGW DL=U2) 8 T "X>fu)k+&5$ 52P vc&Ots4<r1٩ZshyB 7/P`/!P>3kw:)xW jP7 &B^K"Dę$["9հ%c i Rͱ3$D @= ](~\x*}՛ -blAPL ȋBr؃SH]z u \L"~w)G`'c3Bo hםM@pѣJC{!AQ2⣄U b7fE? /w &EBɌ'+i2%et0-8T>~t;Y(d?僒J93#^‹ ^`i]zBp!\FA2^$vp/la 3й XleiE3T-Uk#` Zx>yB S$9hQ m++?*Lf5&(R$1hBfFS',MC8 Y^ǸA JHbxrtAbHӜYr(iFd"&Z*Ld>1< wB!ƕņ [BS1M% )Rb;H (zCi0NGYEX49?] Θ0l1y(1ƃ^DpjEQ/"u,5zi4.Agt,ah3C5]aMvu3tP E0< 9\]FrzS$RJOGɌI3j$Xp*8PXbPXn=f'~C}guD\fP<`J)7AP& 4 O/xʗe; 5TxLe$L8̑& {A+Rit, ,QS$41< C:x?6TюoMͪiP{7YIWZgbTPpV'0 [XXN)ϯqVL(Sct@fz0>̣1X/Cf'<4Џyu':Z0O=.!{ Fb4h-[b)*9@̈́',TxVkڙX`x1ކ@P::+K۲ h¬^Cc׆3h-(B4I x֌Yw$\ugPTg Q91Lhņ1H3Tt`$͋TZ8}Bȯ>Ø_7pO\[ٶFr|YT !mHIil݀F_[sa7A=,u K&ʊfA xtޝ)–D':¾BL/R'TIkdc56pptK Xpσwǐv c)}z;e߾YQ|}d>,dS5"CC)Y)鼯Y ,MPs42|jX-, ^'e*ciP,IQ̳_ĢZTdZ6(&${>8UL֩rV4g([l|M'M|.ט XV //7QszNl,{$j}; HI|(bV@gddUAd:z 3} lX$KK5xWy,VNP\bTjfA%j"QCPϢ5:0\[H(#Bt2@ ,k<` vb fpP6/4*DvCt`"`%2րc\̒i`Cc~iCf膶<g-l =Ǥ:1 =\AB!;) !OS C\,!b7mPoFлZc݂Sihl՜Z~[+jyTwb*ΐ˒UG KڰS&bơu~I1.Q>&TVɔb+1/W/fV SaЪ 処š1,zc/y%wxԈ !@-CIsSy=VӁP4j a^VdUZu!Ko#{X:hԴu1.`$~?T{EFjO?gR!}? =2@aJW0!S"6~IЅ_ r.V!M Nťb # p7MzZ<| YI,EF3A+@8&MfP 5K RJT)XZݢ"% $#`5KΛ&,dJ&(iV|lcBJЪ=L~˒cMbMYY, WB0]O'N MG'bˢ+` 6 =;eX-HV`j,~8yEgJzt D$4"Er;A|^AoyͿY1eSvxv9%s&x).L.`p(0コ)pP)